நிகழ்ச்சியில் பங்குகொள்ள

மனங்கள் பேசட்டும்

தாயகத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு நாம் என்ன செய்யமுடியும் என்ற விடயத்துடன் இன்றைய மனங்கள் பேசட்டும்.